اثار اجتماعيه و ونفسيهو وصحيه

مخصوصا كسى كه هم عهده دار امور عامه مردم و هم اداره حوزه آن جامعه باشد، او با اين همه مسئوليت هايى سنگين كه به عهده داشت باز از خود آثار علمى و اجتماعى و .

2023-01-27
    مسلسل باسل خياط و ريهام عبد الغفور