ګل م م رأ ض ه

‏عنوان و نام پديدآور: م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ رب‍ا و ب‍ان‍ک‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌. ضرا و ة ا م سو ض ا ك ˘ˇ ا ع˙˝ ا ةه ˚ ا ˜ ه ، ه ا ت ˘ˇ ا ب ˙ ˝ا ؟ ت ا ˜ ه ه زا آ ، ه ار د م ،اهدروآ نا یا ز و ؛ ن و زا و نه زا آ ، ه ار د نز ز با ،ا و نا زا سپ ه ن هدآ ا پ چ دروآ نا یا زا ض و ، ج ،ا ه ک زا ض ر ند ک زا غ ،در ار شد یهد ردا دراد ود زا آ ، ار د ض ىو ه لا نع س ف نلا ى ه ن و ه ب ر ماقم ف اخ ن م امأو ﴿ يِِرَكلا نِاءر ْ ُقلا في لىاعَت ُللها لُوقُ َي 1 ﴾ ) ٤۱ ( ىوأم لا ي ه ة نج لا نإ ف ) ٤٠ ( لئابقو ًابوعش مكانلعجو ى ث نأو ر كذ ن م مكانقلخ ميلع ه ل لا نإ م كا ق تأ ه ل لا دنع م ك مر كأ نإ او فرا ع ت ل

2023-01-27
    كيف ترلس ملف من سطح المكتب الى ايميل ط
  1. e s s a l a m o n l i n e
  2. ECU1009 *n ˇا ر˚c1ا ˇإ ] ˚ˇا 1د 6 k5 ا9هو